1. افسانه حسن پورکاریزکی , مرتضی گچ پزان , میزان تاثیر افزایش جریمه های راهنمایی و رانندگی بر تخلفات رانندگی , چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
  2. بی بی نوشین داودی , اصغر کرایه چیان , مرتضی گچ پزان , روش عناصر متناهی برای حل مساله کنترل بهینه مرزی , چهلمین کنفرانس ریاضی کشور , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۶
  3. امین جاجرمی , مرتضی گچ پزان , علی وحیدیان کامیاد , کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به کمک دنباله ای از مسایل برنامه ریزی غیر خطی , هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۲
  4. علی وحیدیان کامیاد , مهدی مولودیان , مرتضی گچ پزان , اموزش ریاضی کاربردی(بهینه سازی در تغذیه) , پنجمین کنفرانس اموزش ریاضی ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۰۸